|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-01-2016 Event Photos

01-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_1978AKB_1960AKB_1961AKB_1964AKB_1966AKB_1969AKB_1972AKB_1973AKB_1974AKB_1975AKB_1976AKB_1994AKB_1997AKB_2003AKB_2005AKB_2009AKB_2010AKB_2011AKB_2012AKB_2013AKB_2014AKB_2015AKB_2016AKB_2019AKB_2021AKB_2024AKB_2027AKB_2030AKB_2031AKB_2032

..