|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-05-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB (18)AKB (1) AKB (4) AKB (5) AKB (8) AKB (9) AKB (11) AKB (13) AKB (14)AKB (20) AKB (23) AKB (24) AKB (25) AKB (27)

..