|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-01-2016 Event Photos

02-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_2101AKB_2086AKB_2089AKB_2093AKB_2095AKB_2096AKB_2098AKB_2099AKB_2106AKB_2287a (2)AKB_2287a (5)AKB_2287a (7)AKB_2287a (30)AKB_2310AKB_2312AKB_2316AKB_2317AKB_2320AKB_2321AKB_2322AKB_2323AKB_2324AKB_2325AKB_2326AKB_2328AKB_2329AKB_2339AKB_2343AKB_2348AKB_2351AKB_2353AKB_2355AKB_2357AKB_2359AKB_2363AKB_2366AKB_2369AKB_2370AKB_2371AKB_2372AKB_2373AKB_2374AKB_2375AKB_2376AKB_2379

..