|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3250

AKB_3228 AKB_3231 AKB_3234 AKB_3235 AKB_3236 AKB_3237 AKB_3238 AKB_3239 AKB_3243 AKB_3247 AKB_3252 AKB_3256 AKB_3257 AKB_3258 AKB_3260 AKB_3262 AKB_3263 AKB_3266 AKB_3267 AKB_3270 AKB_3282 AKB_3283 AKB_3284 AKB_3289 AKB_3294 AKB_3298 AKB_3332 AKB_3336 AKB_3340 AKB_3341 AKB_3342 AKB_3343 AKB_3346 AKB_3351 AKB_3356 AKB_3358 AKB_3360 AKB_3362

..