|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6523AKB_6499AKB_6500 AKB_6503 AKB_6507 AKB_6509 AKB_6511 AKB_6512 AKB_6513 AKB_6514 AKB_6515 AKB_6517 AKB_6526 AKB_6527 AKB_6528 AKB_6530 AKB_6537 AKB_6543 AKB_6544 AKB_6546 AKB_6547 AKB_6550 AKB_6552 AKB_6553 AKB_6554 AKB_6555 AKB_6556 AKB_6557 AKB_6559 AKB_6563 AKB_6564 AKB_6565 AKB_6567 AKB_6568 AKB_6569 AKB_6570 AKB_6572

..