|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-12-2015 Event Photos

02-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7627AKB_7611AKB_7612AKB_7616AKB_7617AKB_7618AKB_7619AKB_7622AKB_7623AKB_7624AKB_7625AKB_7632AKB_7637AKB_7638AKB_7643AKB_7648AKB_7649AKB_7652AKB_7653AKB_7654AKB_7657AKB_7662AKB_7663AKB_7667AKB_7668AKB_7672AKB_7674AKB_7676AKB_7678AKB_7680AKB_7686AKB_7689AKB_7694AKB_7699AKB_7700AKB_7701AKB_7703AKB_7710AKB_7711AKB_7712AKB_7715AKB_7718AKB_7721AKB_7723AKB_7726AKB_7729AKB_7740

..