|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9726AKB_9709 AKB_9711 AKB_9712 AKB_9714 AKB_9718 AKB_9721 AKB_9722 AKB_9725 AKB_9733 AKB_9739

SAPTHOTSAVA

AKB_9750 AKB_9751 AKB_9753 AKB_9759 AKB_9760 AKB_9762 AKB_9763 AKB_9764 AKB_9765 AKB_9766 AKB_9767 AKB_9768 AKB_9769 AKB_9770 AKB_9771 AKB_9775 AKB_9778 AKB_9779 AKB_9783 AKB_9784 AKB_9785 AKB_9786 AKB_9787 AKB_9793 AKB_9794 AKB_9795 AKB_9796

..