|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3380AKB_3363AKB_3364AKB_3367AKB_3372AKB_3373AKB_3374AKB_3375AKB_3376AKB_3379AKB_3382AKB_3383AKB_3385AKB_3388AKB_3391AKB_3393AKB_3394

..