|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-06-2015 Event Photos

03-06-2015  Alankara Pooja : H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_3918AKB_3891AKB_3894AKB_3895AKB_3901AKB_3903AKB_3904AKB_3906AKB_3912AKB_3914AKB_3915AKB_3917AKB_3920AKB_3921

LORD SRI SUBHRAHMANYA  MATHA POOJA BY SRI SRI VIDYAPRASANNA THEERTHA SWAMIJI AT KRISHNA MATH

AKB_3880 AKB_3883 AKB_3890 AKB_3923 AKB_3924 AKB_3931 AKB_3933 AKB_3935 AKB_3938 AKB_3946 AKB_3950 AKB_3952 AKB_3954 AKB_3955 AKB_3959 AKB_3963 AKB_3964 AKB_3967

Mahapooja By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_3982 AKB_3983 AKB_3990 AKB_3991 AKB_3992 AKB_3994 AKB_3997 AKB_3999 AKB_4001 AKB_4002 AKB_4005 AKB_4006 AKB_4008 AKB_4009 AKB_4010 AKB_4011 AKB_4012 AKB_4013 AKB_4018 AKB_4020 AKB_4021 AKB_4024 AKB_4033 AKB_4037 AKB_4038 AKB_4041 AKB_4042 AKB_4044

..