|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-01-2015 Event Photos

  • ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

    Sri Pejavara Math

  • AKB_5080AKB_5109AKB_5055 AKB_5056 AKB_5058 AKB_5059 AKB_5061 AKB_5063 AKB_5064 AKB_5069 AKB_5072 AKB_5073 AKB_5074 AKB_5075 AKB_5079 AKB_5093 AKB_5095 AKB_5097 AKB_5104 AKB_5105 AKB_5106 AKB_5107 AKB_5108 AKB_5110 AKB_5111
..