|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0424AKB_0404AKB_0407AKB_0410AKB_0413AKB_0415AKB_0416AKB_0417AKB_0419AKB_0420AKB_0421AKB_0426AKB_0427AKB_0429AKB_0430AKB_0431AKB_0432

SAPTHOTSAVA SEVA BY 

1) HARIKATA VIDWAN MANDYA, SRI GURURAJ DAS , SRIRANGAPATTANA,  2) SRI SETU RAO, TAMILNADU,

3) SRI KATTE ANILESH, BANGALORE, 4) SRI NARASIMHA TANTRI, BANGALORE,

5) ARI RAGHAVENDRA RAO, BANGALORE.

AKB_0441 AKB_0442 AKB_0443 AKB_0447 AKB_0449 AKB_0450 AKB_0451 AKB_0452 AKB_0454 AKB_0455 AKB_0456 AKB_0457 AKB_0460 AKB_0462 AKB_0464 AKB_0466 AKB_0467 AKB_0469 AKB_0470 AKB_0471 AKB_0472 AKB_0475 AKB_0477 AKB_0478 AKB_0479 AKB_0480 AKB_0482 AKB_0487 AKB_0488 AKB_0489 AKB_0490 AKB_0492 AKB_0497 AKB_0498 AKB_0500 AKB_0503 AKB_0505 AKB_0507 AKB_0508 AKB_0509 AKB_0511 AKB_0512 AKB_0513 AKB_0517 AKB_0519 AKB_0522 AKB_0523 AKB_0525 AKB_0526 AKB_0528 AKB_0529   AKB_0531 AKB_0532

..