|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-05-2015 Event Photos

06-05-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

 AKB_0703AKB_0679 AKB_0684 AKB_0687 AKB_0691 AKB_0692 AKB_0694 AKB_0696 AKB_0700 AKB_0709 AKB_0713 AKB_0715 AKB_0716 AKB_0719 AKB_0720 AKB_0723 AKB_0724 AKB_0725 AKB_0726 AKB_0727 AKB_0728 AKB_0729 AKB_0730 AKB_0735 AKB_0736 AKB_0739 AKB_0745 AKB_0747 AKB_0751 AKB_0755 AKB_0756 AKB_0760 AKB_0763 AKB_0766 AKB_0767 AKB_0769 AKB_0772 AKB_0774 AKB_0775 AKB_0776 AKB_0778 AKB_0779 AKB_0780 AKB_0782 AKB_0793 AKB_0794 AKB_0796 AKB_0797 AKB_0799 AKB_0801 AKB_0804

..