|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-09-2015 Event Photos

06-09-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2959AKB_2934AKB_2938AKB_2941AKB_2945AKB_2947AKB_2948AKB_2951AKB_2952AKB_2954AKB_2955AKB_2960AKB_2965AKB_2968AKB_2972AKB_2973AKB_2975AKB_2977AKB_3007AKB_3010AKB_3012AKB_3018AKB_3033AKB_3036AKB_3042AKB_3049AKB_3054AKB_3056AKB_3057AKB_3060AKB_3063AKB_3064AKB_3065AKB_3067AKB_3076AKB_3078AKB_3081AKB_3088AKB_3092AKB_3097AKB_3100AKB_3103AKB_3106AKB_3119AKB_3130AKB_3133AKB_3151AKB_3152AKB_3154AKB_3158AKB_3162AKB_3168AKB_3186AKB_3188AKB_3191AKB_3194AKB_3198AKB_3201AKB_3206AKB_3210AKB_3211AKB_3213AKB_3214AKB_3215AKB_3216AKB_3217AKB_3222AKB_3225AKB_3233AKB_3236AKB_3247AKB_3253AKB_3263AKB_3268AKB_3270AKB_3271AKB_3283AKB_3295AKB_3298AKB_3308AKB_3341AKB_3352AKB_3366AKB_3367AKB_3369AKB_3385AKB_3392AKB_3401AKB_3402AKB_3413AKB_3418AKB_3419AKB_3421AKB_3429AKB_3430AKB_3432AKB_3439AKB_3442AKB_3444AKB_3470AKB_3482AKB_3487AKB_3493AKB_3516AKB_3518AKB_3520AKB_3525AKB_3532AKB_3539AKB_3542AKB_3546AKB_3548AKB_3552AKB_3554AKB_3558AKB_3560AKB_3562AKB_3567AKB_3569AKB_3570AKB_3576AKB_3580AKB_3584AKB_3585AKB_3590AKB_3592AKB_3604AKB_3624AKB_3626AKB_3632AKB_3639AKB_3642AKB_3647

..