|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-12-2015 Event Photos

06-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

AKB_8097AKB_8032AKB_8039AKB_8041AKB_8046AKB_8050AKB_8081AKB_8082AKB_8086AKB_8087AKB_8091AKB_8093AKB_8094AKB_8099AKB_8100AKB_8102AKB_8103AKB_8104AKB_8108AKB_8109AKB_8110AKB_8111AKB_8112AKB_8114AKB_8115AKB_8117AKB_8119AKB_8122AKB_8124AKB_8126AKB_8129AKB_8131AKB_8134AKB_8136AKB_8137AKB_8138AKB_8141AKB_8142AKB_8147

..