|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0567AKB_0551AKB_0554AKB_0557AKB_0559AKB_0563AKB_0565AKB_0566AKB_0572AKB_0574AKB_0575AKB_0576AKB_0579AKB_0580AKB_0581AKB_0582

AKB_0592 AKB_0594 AKB_0595 AKB_0597 AKB_0598 AKB_0611 AKB_0624 AKB_0631 AKB_0632 AKB_0638 AKB_0640 AKB_0646 AKB_0649 AKB_0653 AKB_0660 AKB_0662 AKB_0664 AKB_0665 AKB_0666 AKB_0672 AKB_0674 AKB_0677 AKB_0680 AKB_0681 AKB_0684 AKB_0686 AKB_0687 AKB_0689 AKB_0692 AKB_0708

..