|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6900AKB_6875AKB_6877AKB_6881AKB_6883AKB_6884AKB_6888AKB_6889AKB_6890AKB_6892AKB_6893AKB_6894AKB_6873AKB_6874AKB_6905AKB_6907AKB_6908AKB_6911AKB_6912AKB_6913AKB_6914AKB_6915AKB_6918AKB_6919

..