|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-10-2015 Event Photos

07-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7319AKB_7281AKB_7287AKB_7291AKB_7293AKB_7299AKB_7300AKB_7303AKB_7304AKB_7306AKB_7308AKB_7309AKB_7312AKB_7374AKB_7375AKB_7377AKB_7382AKB_7383AKB_7384AKB_7260AKB_7261AKB_7266AKB_7276AKB_7277AKB_7314AKB_7326AKB_7329AKB_7334AKB_7337AKB_7339AKB_7342AKB_7351AKB_7353AKB_7356AKB_7363AKB_7365AKB_7367AKB_7369AKB_7371AKB_7372AKB_7374aAKB_7385AKB_7388AKB_7391AKB_7392AKB_7393AKB_7403AKB_7404AKB_7404asAKB_7405AKB_7406AKB_7409AKB_7411AKB_7413AKB_7414AKB_7415AKB_7419AKB_7421AKB_7423AKB_7426AKB_7427AKB_7428AKB_7430AKB_7432AKB_7435AKB_7437AKB_7440AKB_7441AKB_7441aAKB_7442AKB_7444AKB_7445AKB_7447AKB_7456AKB_7461AKB_7462AKB_7467AKB_7469AKB_7471AKB_7472AKB_7475AKB_7476AKB_7477AKB_7481AKB_7483AKB_7485AKB_7486AKB_7487AKB_7489AKB_7491AKB_7496AKB_7499AKB_7503AKB_7510AKB_7517AKB_7519AKB_7520AKB_7522AKB_7525AKB_7527AKB_7530AKB_7533AKB_7535AKB_7536AKB_7541AKB_7543

..