|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-12-2015 Event Photos

07-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

07 (13)07 (1)07 (2)07 (3)07 (4)07 (5)07 (6)07 (7)07 (8)07 (9)07 (10)07 (11)07 (12)07 (14)07 (15)07 (17)07 (18)07 (19)07 (20)

..