|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-01-2015 Event Photos

  • ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

    Sri Pejavara Math

  • AKB_5212AKB_5192 AKB_5194 AKB_5195 AKB_5197 AKB_5198 AKB_5201 AKB_5202 AKB_5204 AKB_5205 AKB_5207 AKB_5208 AKB_5209 AKB_5210 AKB_5217 AKB_5218 AKB_5219 AKB_5220 AKB_5222 AKB_5223 AKB_5225 AKB_5227 AKB_5228 AKB_5231 AKB_5232
..