|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_6943AKB_6923AKB_6925AKB_6927AKB_6928AKB_6930AKB_6932AKB_6933AKB_6934AKB_6935AKB_6937AKB_6938AKB_6939

AKB_6941AKB_6949AKB_6950AKB_6951AKB_6952AKB_6953AKB_6954AKB_6956AKB_6958AKB_6960AKB_6961AKB_6962

..