|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-05-2015 Event Photos

08-05-2015  ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_0864AKB_0841AKB_0845AKB_0846AKB_0851AKB_0852AKB_0857AKB_0858AKB_0862AKB_0867AKB_0870AKB_0874AKB_0878AKB_0880AKB_0882AKB_0906AKB_0927AKB_0928AKB_0931AKB_0933AKB_0935AKB_0936AKB_0937AKB_0938AKB_0939AKB_0944AKB_0947AKB_0948AKB_0952AKB_0953AKB_0956AKB_0961AKB_0965AKB_0967AKB_0968AKB_0970AKB_0971AKB_0972AKB_0973AKB_0975

..