|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-12-2015 Event Photos

08-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

08 (9)08 (1)08 (2)08 (3)08 (4)08 (5)08 (6)08 (7)08 (8)08 (10)08 (11)08 (12)08 (13)08 (14)08 (15)08 (17)08 (18)08 (19)08 (20)08 (21)08 (23)08 (24)08 (27)08 (29)08 (30)08 (31)08 (32)08 (33)08 (34)08 (35)

..