|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H.Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_4372AKB_4352 AKB_4356 AKB_4359 AKB_4363 AKB_4364 AKB_4366 AKB_4367 AKB_4369 AKB_4375 AKB_4376 AKB_4378 AKB_4379 AKB_4381 AKB_4385 AKB_4390 AKB_4393 AKB_4394 AKB_4395 AKB_4400 AKB_4405 AKB_4406 AKB_4415 AKB_4420 AKB_4422 AKB_4424 AKB_4426 AKB_4430 AKB_4432 AKB_4437 AKB_4438 AKB_4439 AKB_4440 AKB_4444 AKB_4445 AKB_4448 AKB_4449 AKB_4450 AKB_4451 AKB_4452 AKB_4453 AKB_4454 AKB_4455 AKB_4456 AKB_4460AKB_4462 AKB_4465 AKB_4467 AKB_4471 AKB_4476 AKB_4491 AKB_4492 AKB_4493AKB_4488AKB_4496AKB_4497AKB_4498AKB_4501 AKB_4504 AKB_4505 AKB_4507 AKB_4508 AKB_4510 AKB_4511 AKB_4513 AKB_4514 AKB_4518 AKB_4528 AKB_4529 AKB_4531

..