|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-12-2015 Event Photos

09-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

09 (10)09 (1)09 (2)09 (3)09 (4)09 (5)09 (6)09 (7)09 (8)09 (9)

..