|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_1420AKB_1402 AKB_1403 AKB_1406 AKB_1407 AKB_1410 AKB_1412 AKB_1413 AKB_1414 AKB_1415 AKB_1416 AKB_1419 AKB_1439 AKB_1447 AKB_1448 AKB_1455 AKB_1456 AKB_1458 AKB_1459 AKB_1464

..