|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_4552AKB_4534 AKB_4538 AKB_4539 AKB_4544 AKB_4545 AKB_4546 AKB_4547 AKB_4548 AKB_4549 AKB_4555 AKB_4559 AKB_4560 AKB_4567DSC_0004DSC_0007DSC_0009DSC_0015DSC_0017DSC_0026DSC_0027DSC_0028DSC_0029AKB_4570AKB_4573AKB_4575AKB_4576AKB_4577AKB_4578AKB_4584AKB_4585AKB_4587AKB_4595AKB_4600AKB_4603AKB_4606AKB_4607AKB_4609AKB_4610AKB_4611AKB_4612AKB_4613AKB_4614AKB_4618AKB_4625AKB_4628DSC_0038DSC_0042AKB_4630AKB_4631AKB_4635AKB_4637AKB_4639DSC_0038DSC_0042AKB_4644AKB_4646AKB_4648AKB_4649AKB_4650AKB_4652AKB_4653AKB_4654AKB_4655AKB_4656DSC_0044DSC_0048

..