|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-01-2016 Event Photos

12-01-2016 Alankara : H.H. Shri Eshapriyathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Adamar Math

AKB_5742AKB_5727AKB_5728AKB_5733AKB_5735AKB_5736AKB_5737AKB_5738AKB_5740AKB_5758AKB_5759AKB_5760AKB_5763AKB_5765AKB_5767AKB_5768AKB_5834AKB_5839AKB_5841AKB_5845AKB_5849AKB_5854AKB_5857AKB_5858AKB_5860AKB_5864AKB_5867AKB_5874AKB_5877AKB_5878AKB_5881AKB_5885AKB_5889AKB_5893AKB_5896AKB_5900AKB_5906AKB_5915AKB_5917AKB_5918AKB_5919AKB_5920AKB_5921AKB_5922AKB_5924AKB_5925AKB_5928AKB_5930AKB_5931AKB_5933AKB_5935AKB_5936AKB_5949AKB_5954AKB_5958AKB_5959AKB_5961AKB_5966AKB_5977AKB_5980AKB_5984AKB_5986AKB_5988AKB_5990AKB_5991

..