|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-01-2016 Event Photos

11-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5383

AKB_5379

AKB_5335 AKB_5339 AKB_5344 AKB_5367 AKB_5373 AKB_5374 AKB_5375 AKB_5376 AKB_5377  AKB_5381  AKB_5409 AKB_5412 AKB_5413 AKB_5425 AKB_5427 AKB_5436 AKB_5444 AKB_5472 AKB_5479 AKB_5664 AKB_5666 AKB_5668 AKB_5669 AKB_5672 AKB_5674

..