|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,
Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_7104AKB_7100AKB_7086 AKB_7090 AKB_7092 AKB_7094 AKB_7096 AKB_7097 AKB_7098 AKB_7099 AKB_7101 AKB_7105 AKB_7108 AKB_7109 AKB_7110 AKB_7111 AKB_7115 AKB_7117AKB_7120AKB_7129AKB_7149AKB_7151AKB_7153AKB_7154AKB_7155AKB_7156AKB_7159AKB_7164AKB_7169AKB_7171AKB_7173AKB_7177AKB_7178AKB_7181AKB_7185AKB_7187AKB_7191AKB_7193AKB_7194AKB_7199AKB_7200AKB_7202AKB_7207AKB_7209

..