|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

11-Nov-2014 Event photos

Alankara by H.H.Sri Vishwapriyathirtha Swamiji, Sri Adamar Matha
..