|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_4746AKB_4728AKB_4733AKB_4734AKB_4737AKB_4738AKB_4741AKB_4742AKB_4743AKB_4750AKB_4751AKB_4752AKB_4753AKB_4754AKB_4755AKB_4758AKB_4759AKB_4760AKB_4761

..