|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-12-2015 Event Photos

13-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

AKB_8843AKB_8825AKB_8827AKB_8830AKB_8833AKB_8835AKB_8836AKB_8837AKB_8839

AKB_8840 AKB_8841 AKB_8848 AKB_8852 AKB_8859 AKB_8863 AKB_8864 AKB_8865 AKB_8868 AKB_8869 AKB_8875 AKB_8876 AKB_8880 AKB_8881 AKB_8940 AKB_8942 AKB_8945 AKB_8946 AKB_8947 AKB_8948 AKB_8952 AKB_8955 AKB_8958 AKB_8961 AKB_8964 AKB_8967 AKB_8969 AKB_8970 AKB_8973 AKB_8977 AKB_8981 AKB_8982 AKB_8983 AKB_8993

..