|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-02-2015 Event Photos

ALANKARA ; H.H. Shri Vidyadheesha thirtha Swamiji,

Sri Palimar Math

AKB_1719AKB_1702 AKB_1705 AKB_1707 AKB_1712 AKB_1713 AKB_1714 AKB_1715 AKB_1716 AKB_1721 AKB_1726 AKB_1727 AKB_1729 AKB_1730 AKB_1733 AKB_1736 AKB_1738 AKB_1740 AKB_1741

..