|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,
Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_7399AKB_7368AKB_7379 AKB_7381 AKB_7382 AKB_7383 AKB_7387 AKB_7389 AKB_7390 AKB_7391 AKB_7392 AKB_7393 AKB_7400 AKB_7409 AKB_7411 AKB_7413 AKB_7416 AKB_7417

..