|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-05-2015 Event Photos

13-05-2015 Alankara : H.H. Shri Eshapriyathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Adamar Math

AKB_1392 AKB_1362AKB_1365AKB_1366AKB_1369AKB_1370AKB_1372AKB_1379AKB_1380AKB_1382AKB_1383AKB_1386AKB_1387AKB_1390AKB_1393AKB_1404AKB_1405AKB_1408AKB_1416AKB_1418AKB_1420AKB_1430AKB_1434AKB_1435AKB_1436AKB_1437AKB_1438AKB_1439AKB_1440AKB_1443AKB_1448AKB_1450AKB_1452

..