|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-11-2015 Event Photos

13-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_1915AKB_1896AKB_1900AKB_1904AKB_1906AKB_1907AKB_1908AKB_1909AKB_1911AKB_1913AKB_1919AKB_1920AKB_1924AKB_1926

Ratri Pooja By H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji, Sri Adamar Matha

AKB_1928 AKB_1930 AKB_1931 AKB_1932 AKB_1939 AKB_1942 AKB_1943 AKB_1944 AKB_1945 AKB_1946 AKB_1947 AKB_1950 AKB_1952 AKB_1953 AKB_1955 AKB_1958 AKB_1961 AKB_1962 AKB_1963 AKB_1965 AKB_1966 AKB_1968 AKB_1970

..