|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-01-2015 Event Photos

  • ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

    Sri Pejavara Math

  • AKB_6023AKB_5998AKB_6002 AKB_6005 AKB_6007 AKB_6009 AKB_6013 AKB_6014 AKB_6015 AKB_6016 AKB_6017 AKB_6018 AKB_6019 AKB_6025 AKB_6026 AKB_6028 AKB_6029 AKB_6030 AKB_6033 AKB_6034 AKB_6035 AKB_6036 AKB_6037 AKB_6042 AKB_6045 AKB_6046 AKB_6047 AKB_6048 AKB_6049 AKB_6051 AKB_6054 AKB_6055 AKB_6056 AKB_6058 AKB_6060 AKB_6063AKB_5995AKB_6066AKB_6067AKB_6070AKB_6073AKB_6074AKB_6075AKB_6082AKB_6083AKB_6088AKB_6093AKB_6099AKB_6102AKB_6104AKB_6107AKB_6108AKB_6110AKB_6111AKB_6114AKB_6123AKB_6127AKB_6128AKB_6135AKB_6139AKB_6140AKB_6141AKB_6143AKB_6144AKB_6154AKB_6158AKB_6163AKB_6166AKB_6169AKB_6173AKB_6176AKB_6181AKB_6183AKB_6186AKB_6191AKB_6192AKB_6193AKB_6195AKB_6197AKB_6202AKB_6203AKB_6204AKB_6205AKB_6212AKB_6220AKB_6222AKB_6224AKB_6228AKB_6233AKB_6237AKB_6245
..