|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-02-2015 Event Photos

ALANKARA ; H.H. Shri Vidyadheesha thirtha Swamiji,

Sri Palimar Math

AKB_1766AKB_1742AKB_1745AKB_1749AKB_1750AKB_1754AKB_1755AKB_1756AKB_1757AKB_1758AKB_1760AKB_1761AKB_1763AKB_1778AKB_1780AKB_1782AKB_1784AKB_1785AKB_1787AKB_1788AKB_1790

..