|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-05-2015 Event Photos

14-05-2015 Alankara : H.H. Shri Eshapriyathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Adamar Math

AKB_1485AKB_1461 AKB_1465 AKB_1466 AKB_1470 AKB_1475 AKB_1476 AKB_1477 AKB_1479 AKB_1480 AKB_1481AKB_1455AKB_1482AKB_1484AKB_1490AKB_1491AKB_1492AKB_1494

..