|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-11-2015 Event Photos

14-11-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_1994AKB_1990AKB_1973 AKB_1976 AKB_1977 AKB_1980 AKB_1981 AKB_1982 AKB_1983 AKB_1986 AKB_1987 AKB_1988 AKB_1992 AKB_1994 AKB_1997 AKB_2000 AKB_2004 AKB_2005 AKB_2006 AKB_2007 AKB_2009 AKB_2010 AKB_2012 AKB_2021 AKB_2028 AKB_2030 AKB_2033 AKB_2043 AKB_2044 AKB_2045 AKB_2047 AKB_2049AKB_1966AKB_1947AKB_1878

..