|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-01-2016 Event Photos

17-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_7545AKB_7523AKB_7525AKB_7528AKB_7530AKB_7536AKB_7537AKB_7543AKB_7549AKB_7551AKB_7552AKB_7557AKB_7562AKB_7563AKB_7571AKB_7592AKB_7593AKB_7555AKB_7580AKB_7584AKB_7595AKB_7603AKB_7608AKB_7611AKB_7613AKB_7621AKB_7625AKB_7626AKB_7628AKB_7632AKB_7633AKB_7650AKB_7653AKB_7654AKB_7657AKB_7670AKB_7671AKB_7673AKB_7683AKB_7685AKB_7687AKB_7688AKB_7691AKB_7692AKB_7696AKB_7697AKB_7701AKB_7714AKB_7720AKB_7725AKB_7737AKB_7745AKB_7757AKB_7761AKB_7768AKB_7769AKB_7772AKB_7779AKB_7783AKB_7789AKB_7793AKB_7796AKB_7801AKB_7803AKB_7806AKB_7808AKB_7809AKB_7810AKB_7812AKB_7818AKB_7821AKB_7822AKB_7824AKB_7827AKB_7828AKB_7829AKB_7830AKB_7832AKB_7834AKB_7837AKB_7838

..