|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-05-2015 Event Photos

17-05-2015  Alankara : H.H. Shri Eshapriyathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Adamar Math

AKB_1911AKB_1913AKB_1890 AKB_1894 AKB_1897 AKB_1899 AKB_1902 AKB_1903 AKB_1904 AKB_1905 AKB_1906 AKB_1907 AKB_1915 AKB_1916 AKB_1925

..