|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-12-2015 Event Photos

17-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9307AKB_9280 AKB_9285 AKB_9286 AKB_9291 AKB_9297 AKB_9300 AKB_9301 AKB_9302 AKB_9304 AKB_9306 AKB_9309 AKB_9311 AKB_9313 AKB_9316 AKB_9317 AKB_9320 AKB_9325 AKB_9327 AKB_9335 AKB_9340 AKB_9346 AKB_9348 AKB_9349 AKB_9350 AKB_9351 AKB_9352 AKB_9353AKB_9357AKB_9358AKB_9359AKB_9360AKB_9361AKB_9363AKB_9365AKB_9367AKB_9371AKB_9373AKB_9374AKB_9375AKB_9378AKB_9380AKB_9382AKB_9383AKB_9384AKB_9385AKB_9387

..