|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

18-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_5043AKB_5025AKB_5027AKB_5031AKB_5033AKB_5035AKB_5036AKB_5037AKB_5038AKB_5039AKB_5040AKB_5041AKB_5047AKB_5048AKB_5049AKB_5050AKB_5051AKB_5052AKB_5054AKB_5055AKB_5076AKB_5077AKB_5079AKB_5081AKB_5082AKB_5083AKB_5084AKB_5085AKB_5086AKB_5089AKB_5090AKB_5091AKB_5094AKB_5096AKB_5097AKB_5098AKB_5101AKB_5104AKB_5105AKB_5107AKB_5109AKB_5110AKB_5111AKB_5112AKB_5114AKB_5115AKB_5117AKB_5119AKB_5123AKB_5126AKB_5129AKB_5130AKB_5132AKB_5133AKB_5135AKB_5140AKB_5143AKB_5145AKB_5147AKB_5150AKB_5152AKB_5153AKB_5155AKB_5156

..