|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_5179AKB_5158AKB_5160AKB_5157AKB_5163AKB_5164AKB_5166AKB_5167AKB_5169AKB_5170AKB_5171AKB_5175AKB_5180AKB_5182AKB_5185AKB_5186AKB_5193AKB_5195AKB_5196AKB_5200AKB_5203AKB_5207AKB_5209AKB_5213AKB_5215AKB_5216AKB_5222AKB_5224AKB_5227AKB_5234AKB_5246AKB_5250AKB_5258AKB_5267AKB_5269AKB_5270AKB_5272AKB_5275AKB_5276AKB_5277AKB_5279AKB_5280AKB_5281AKB_5282AKB_5286AKB_5288AKB_5290AKB_5292AKB_5294AKB_5297AKB_5300AKB_5301AKB_5302AKB_5305AKB_5309AKB_5310AKB_5318AKB_5320AKB_5323AKB_5328AKB_5331

..