|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-08-2015 Event Photos

19-08-2015 : Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0190AKB_0175 AKB_0177 AKB_0180 AKB_0181 AKB_0183 AKB_0184 AKB_0185 AKB_0186 AKB_0187 AKB_0188 AKB_0201 AKB_0203 AKB_0204 AKB_0205 AKB_0212 AKB_0213 AKB_0215 AKB_0217 AKB_0222

..