|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-01-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7251 AKB_7252 AKB_7255 AKB_7256 AKB_7257 AKB_7261 AKB_7262 AKB_7263 AKB_7264 AKB_7265 AKB_7266 AKB_7270 AKB_7272 AKB_7273 AKB_7275 AKB_7276 AKB_7277AKB_7290AKB_7292AKB_7298AKB_7307AKB_7310AKB_7312AKB_7315AKB_7318AKB_7319AKB_7321AKB_7325AKB_7328AKB_7334AKB_7335AKB_7336AKB_7338AKB_7342AKB_7345AKB_7348AKB_7349AKB_7350AKB_7352

..