|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5356AKB_5335 AKB_5339 AKB_5340 AKB_5343 AKB_5347 AKB_5348 AKB_5349 AKB_5350 AKB_5351 AKB_5353 AKB_5359 AKB_5360 AKB_5361 AKB_5362 AKB_5363

..