|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-12-2015 Event Photos

20-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9485AKB_9471AKB_9473AKB_9474AKB_9479AKB_9480AKB_9481AKB_9483AKB_9484AKB_9487AKB_9489AKB_9493AKB_9496AKB_9499AKB_9502AKB_9504AKB_9507AKB_9510AKB_9513AKB_9524AKB_9442AKB_9444AKB_9446AKB_9448AKB_9449AKB_9450AKB_9453AKB_9458AKB_9550AKB_9551AKB_9552AKB_9553AKB_9556AKB_9557AKB_9560AKB_9561AKB_9562AKB_9563AKB_9570AKB_9571AKB_9577AKB_9578AKB_9580AKB_9581AKB_9583AKB_9585AKB_9590AKB_9591AKB_9592AKB_9593AKB_9596AKB_9597AKB_9598AKB_9599AKB_9601AKB_9604AKB_9605AKB_9608

..