|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

21-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5382AKB_5364AKB_5365AKB_5368AKB_5370AKB_5375AKB_5376AKB_5377AKB_5378AKB_5379AKB_5381AKB_5388AKB_5393AKB_5394AKB_5397AKB_5399AKB_5401AKB_5402AKB_5403AKB_5404AKB_5405AKB_5406AKB_5407AKB_5408AKB_5409AKB_5410AKB_5412AKB_5413AKB_5414AKB_5416AKB_5418AKB_5420

..